• Uw winkelmandje is momenteel leeg

Algemene woorwaarden


ONDERNEMINGSGEGEVENS

Studio Mariposa - Kim Michiels
St. Bernardusstraat 37
2500 Lier
0496 60 03 27
info@studiomariposa.be

BE 0849.816 604


Bankgegevens

IBAN: BE58 9730 7602 3479


Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Studio Mariposa, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te St.Bernardusstraat 37, 2500 Lier, België, BTW BE BE 0849.816 604 , hierna Studio Mariposa, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Studio Mariposa moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behalve wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door  Studio Mariposa aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief btw en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leveringskosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld bij het bestelproces, vooraleer de bestelling afgerond wordt.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief en illustratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden  Studio Mariposa niet.  Studio Mariposa is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis.  Studio Mariposa is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over o.a. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, kan de Klant vooraf contact op te nemen met Studio Mariposa .

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Studio Mariposa .  Studio Mariposa kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

De bestelprocedure verloopt als volgt:

  1. De Klant plaatst de gewenste items in zijn virtuele winkelwagen
  2. De Klant bekijkt zijn winkelwagen
  3. De Klant klikt op “Bereken verzendkosten”, vult zijn gegevens in en klikt op “Bereken verzendkosten”
  4. De Klant kiest een verzendmethode
  5. De Klant klikt op “Afrekenen”
  6. De Klant vult zowel zijn persoonlijke gegevens en verzendadres in.
  7. De Klant past eventueel de eerder gekozen verzendmethode aan en voegt, indien gewenst, een opmerking toe
  8. De Klant leest en aanvaardt de Algemene Voorwaarden en vinkt aan dat hij hiermee akkoord gaat

In de laatste stap ziet de klant een overzicht en kan hij kiezen om de bestelling te plaatsen en te betalen via overschrijving, klikt op “Bevestig bestelling”. Deze actie sluit het contract.


Studio Mariposa  is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.


Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Van zodra de betaling ontvangen is, wordt de bestelling zo snel mogelijk klaargemaakt voor verzending. Levertermijnen zijn afhankelijk van beschikbaarheid en/of hoe snel de bestelde producten kunnen worden gemaakt.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden enkel afgehaald of geleverd in België / Nederland.

De levering gebeurt door bpost. Levertermijnen zijn afhankelijk van de desbetreffend diensten.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onmiddellijk worden gemeld aan Studio Mariposa.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf het moment dat hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door  Studio Mariposa was geboden. Bij afhaling gaat dit risico over van zodra de Klant de goederen aanneemt.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Studio Mariposa .

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van  Studio Mariposa te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Studio Mariposa.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant  Studio Mariposa via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onmiddellijk en niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan  Studio Mariposa heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Studio Mariposa . De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

De goederen kunnen ook, na bevestiging van Studio Mariposa , bij  Studio Mariposa achtergelaten worden.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt  Studio Mariposa zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal  Studio Mariposa alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard gemaakte leveringskosten, aan de Klant terugbetalen. Bij verkoopovereenkomsten waarbij de goederen al verzonden waren, zal  Studio Mariposa wachten met de terugbetaling totdat zij alle goederen heeft teruggekregen.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door  Studio Mariposa geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Studio Mariposa  betaalt de Klant terug via bankoverschrijving op een door de Klant doorgegeven rekeningnummer.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor gepersonaliseerde wenskaarten of wenskaarten met een beperkt gebruik (zoals nieuwjaarskaarten met vermelding van het jaartal).

Artikel 8: Garantie

Volgens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en naar de Klant werden verzonden, dient de Klant contact op te nemen met  Studio Mariposa en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Studio Mariposa .

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant  Studio Mariposa zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9: Contact

Studio Mariposa is bereikbaar op het e-mailadres info@studiomariposa.be of per post op het volgende adres Studio Mariposa, t.a.v. Kim Michiels, St. Bernardusstraat 37, 2500 Lier, België. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Niet-betaling

Wanneer de Klant nalaat de bestelde producten te betalen binnen een termijn van 7 dagen, zal de bestelling geannuleerd worden.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Studio Mariposa, respecteert de Belgische wet met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door de Klant meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, het versturen van nieuwsbrieven indien u zich hiervoor heeft ingeschreven en e-mailberichten met belangrijke informatie betreffende Studio Mariposa.

De Klant beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan hij via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Studio Mariposa, t.a.v. Kim Michiels, St. Bernardusstraat 37, 2500 LIER , België, zijn persoonsgegevens te corrigeren indien die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Studio Mariposa behandelt uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zal die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

Studio Mariposa houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Vragen heeft over dit privacy statement kunnen naar  Studio Mariposa gestuurd worden via info@studiomariposa.be.

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van de computer van de Klant geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van de computer of op het mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer de Klant een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

De website shop www.studiomariposa.be gebruikt zowel First party als Third party cookies.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Dit zijn bijvoorbeeld instellingen die de Klant bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan of een vooraf ingevuld formulier met data die de Klant tijdens vorige bezoeken heeft ingevuld.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, zoals Facebook of Google Analytics.

Door gebruik te maken van onze website, gaat de Klant met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Studio Mariposa om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Studio Mariposa. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

Elk geschil met betrekking tot deze overeenkomst of de totstandkoming ervan, behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank te Mechelen. De Klant kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).